Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku z otrzymywanymi sygnałami od mieszkańców Gminy Koronowo o telefonach w sprawie „spisania pieca” bądź „ pomocy w uzyskaniu dotacji z gminy na wymianę źródła ogrzewania” informujemy, iż Gmina Koronowo nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w kwestii składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ani dotacji z budżetu gminy na wymianę źródła ogrzewania.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 624 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

W związku z pismem z dnia 19.11.2021 r. Koła Łowieckiego nr 149 „Rolnik”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2021 r.  w godzinach 8. 00 do 15. 00, na terenach leśnych obwodu łowieckiego nr 87 odbędzie się polowanie zbiorowe.

W związku z pismem z dnia 12.11.2021 r. Koła Łowieckiego nr 295 „Wrzos” w Jeziorkach, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 295 „Wrzos”.

pdfOBWIESZCZENIE.pdf150.93 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Koronowie

W związku z pismem z dnia Koła Łowieckiego nr 133 „Sokół”, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 133 „Sokół”, na terenie obwodu łowieckiego nr 104.

pdfObwieszczenie.pdf197.79 KB

W związku z pismem Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant” z dnia 03.11.2021 r., działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), Burmistrz Koronowa podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 18 „Partyzant”.

 

Obwieszczenie

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym ponawiamy apel o stosowanie się do zapisów tzw. „uchwały antysmogowej” województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych tj. zlecenie przeprowadzenia ich czyszczenia i kontroli okresowej.

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o planowanej uprawie wspomnianych roślin na obszarze danej gminy.