Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Finansowe wsparcie działań rolników, którzy zamierzają odtwarzać, rekonstruować i budować zbiorniki małej retencji wodnej na terenie naszego województwa.

Do zasobów wodnych zalicza się wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych oraz wody podziemne. Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie i w dużym stopniu zależą od opadów.

Obecny stan zasobów wodnych w kraju jest wynikiem m. in. nieprawidłowo prowadzonych działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz zauważalnych w ostatnich latach zmian klimatu.

Ingerencja w środowisko, jego nadmierna eksploatacja, często bez niezbędnej wiedzy, spowodowało m.in.:

 • nasilenie się zjawisk ekstremalnych tj. susze i powodzie
 • zwiększenie zagrożeń pożarowych terenów leśnych i rolniczych
 • spadek poziomu wód gruntowych
 • przesuszenie siedlisk
 • zwiększenie szybkości odprowadzania wody
 • zmniejszenia powierzchni terenów podmokłych
 • zaburzenia podziemnego zasilania źródlisk
 • obniżenie zdrowotności drzew
 • zanik różnorodności biologicznej

Dlatego tak istotne jest lokalne zachowanie istniejących, zwłaszcza niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez dziania małej retencji wodnej.

Działania małej retencji wodnej mają na celu:

 • ograniczenie ryzyka powodziowego,
 • opóźnienie odpływu wód opadowych z terenu,
 • zwiększenie odporności upraw w okresie suszy,
 • zabezpieczenie magazynu wody na potrzeby nawodnień upraw,
 • poprawę naturalnych walorów środowiska – zwiększenie różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego.

Dostrzegając problemy w glebowym środowisku rolniczym, spowodowane zmniejszonymi zasobami wód gruntowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o finansowym wsparciu działań rolników, którzy zamierzają odtwarzać, rekonstruować i budować zbiorniki małej retencji wodnej na terenie naszego województwa.

W oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zarząd Województwa podjął uchwałę,
w której przyjął zasady przyznawania dotacji na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wodnej.

Program kierowany jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie naszego województwa
oraz do gmin i powiatów posiadających gleby rolne lub zbiorniki wodne podlegające renowacji.

Przyjęto, iż dofinansowaniu podlegają inwestycje z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych
o powierzchni minimalnej 0,10 ha do 1 ha.

Wysokość dotacji do budowy/renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji ustalono

do powierzchni 1 ha lustra wody w wysokości 50.000,00 zł, przy czym udział własny Wnioskodawcy  w kosztach kwalifikowalnych realizacji zadania, nie może być mniejszy niż 50%.

Wnioski o przyznanie środków budżetu województwa należy składać do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: w terminie do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Wnioski należy składać na stosownych formularzach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wniosków należy dołączyć stosowne pozwolenia i dokumenty wymagane przepisami prawa. Organami właściwymi do wydawania zgód wodnoprawnych, zgłoszeń oraz pozwoleń na budowę są Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” oraz starostwa powiatowe.

Z pytaniami oraz w sprawach wątpliwych i trudnych należy kierować się do pracowników Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W roku 2022 planowane jest zwiększenie dofinansowania do wysokości 75.000,00 zł. do powierzchni 1 ha lustra wody.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

Pin It