Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

W związku z potwierdzonym bytowaniem lisa na terenie miasta Koronowa oraz z tym związanymi informacjami i opiniami funkcjonującymi w przestrzeni publicznej, wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb wspólnoty, czy utrzymanie porządku i bezpieczeństwa obywateli. Opierając się na wspomnianym ustawowym obowiązku, podjęto czynności w celu ustalenia pochodzenia zwierzęcia, trybu i miejsc jego bytowania oraz możliwego zagrożenia spowodowanego jego obecnością. W tym celu przeprowadzone analizę zgłoszeń do GCZK, odbyto liczne wizje terenowe i rozmowy z mieszkańcami oraz lekarzami weterynarii. Po czym Gmina Koronowo zleciła odłowienie lisa w celu wypuszczenia go w środowisku bytowania właściwym dla jego gatunku. W związku z tym przeprowadzono szereg rozmów z mieszkańcami, społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących i władzami Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz przekazano im prośbę Burmistrza Koronowa o zaprzestanie dokarmiania zwierzęcia, zabezpieczenie pojemników z resztkami jedzenia i racjonalizację dokarmiania kotów wolno żyjących, co jest niezbędne dla przeprowadzenia skutecznego odłowu. Wspomniana prośba została także upubliczniona w sposób zwyczajowo przyjęty przez Gminę Koronowo. Informacji na ten temat udzielają również pracownicy dyżurni GCZK. Niestety, przy śmietnikach w miejscach bytowania zwierzęcia oraz pod balkonami nadal podrzucane są resztki jedzenia. Stąd tą drogą gorąco apeluję o współpracę i zastosowanie się do zaleceń lekarzy weterynarii dokonujących odłowu zwierzęcia. Jednocześnie w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego, mając na uwadze miejsca gdzie lis jest widywany, tj. okolice Szkoły Podstawowej nr I, boiska Orlika, czy placu zabaw i możliwość szczególnego zagrożenia dla funkcjonowania wspomnianych obiektów użyteczności publicznej oraz osób na ich terenie przebywających, wystosowano na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie wniosek do Starosty Bydgoskiego o udzielenie zgody na odłów zwierzęcia wraz z jego uśmierceniem w przypadku konieczności nie budzącej wątpliwości, po zasięgnięciu opinii właściwego organu weterynaryjnego.

Mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo publiczne, proszę o zachowanie spokoju i zastosowanie się do wspomnianych zaleceń.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

 

Pin It